NYC'S FINEST KOSHER FOOD EMPORIUM

Milk & Eggs (10)

Dozen Jumbo White Eggs

$6.99

Golden Flow 1% Lowfat Milk

64 oz.

$5.49

Golden Flow Whole Milk

64 oz.

$5.49

Golden Flow Fat Free Milk

64 oz.

$5.49

Califia Farms Unsweetened Almondmilk

46 oz.

$6.49

Organic Valley 1% Lowfat Milk

64 oz.

$6.99

Organic Valley 2% Reduced Fat Milk

64 oz.

$6.99

Organic Valley Whole Milk

64 oz.

$6.99

Califia Farms Original Almondmilk

48 oz.

$6.49

Organic Valley Fat Free Skim Milk

64 oz.

$6.99
BACK TO TOP